Thi thiên 32 : 10

“Kẻ ác có nhiều nổi đau đớn ; nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giêhôva , sự nhân từ vây phủ người ấy.”