I Sử ký 16 : 23 – 24

“Hỡi người khắp thế gian , khá hát ngợi khen Đức Giêhôva ; ngày ngày hãy tỏ ra sự chửng cứu của Ngài ! Trong các nước hãy thuật sự vinh hiển của Ngài ; tại muôn dân khá kể những công việc mầu của Ngài.”

Trả lời

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.