Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'nguontin_data.tg_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `tg_feeds` WHERE `id` = 4660

I Samuên 12 : 14 - Nguồn Tình Yêu

I Samuên 12 : 14

“Nếu các ngươi kính sợ Đức Giêhôva , phục sự ngài , vâng theo lời phán Ngài , chẳng nghịch mạng lịnh của Ngài ; nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giêhôva ĐCT các ngươi , thì chắc các ngươi sẽ được may mắn.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.