I Samuên 12 : 14

“Nếu các ngươi kính sợ Đức Giêhôva , phục sự ngài , vâng theo lời phán Ngài , chẳng nghịch mạng lịnh của Ngài ; nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giêhôva ĐCT các ngươi , thì chắc các ngươi sẽ được may mắn.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *