I Samuên 12 : 14

“Nếu các ngươi kính sợ Đức Giêhôva , phục sự ngài , vâng theo lời phán Ngài , chẳng nghịch mạng lịnh của Ngài ; nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giêhôva ĐCT các ngươi , thì chắc các ngươi sẽ được may mắn.”